Basisverzekering

Basisverzekering

De dekking van de basisverzekering is voor iedereen gelijk. In de basisverzekering is de meest noodzakelijke zorg opgenomen. Verzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basisverzekering, ongeacht geslacht, leeftijd of gezondheidstoestand. Naast de verplichte basisverzekering heb je uiteraard de mogelijkheid om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten.

De dekking 2017 in het kort:
 • Ambulancevervoer
      100%, tot max. 200 km
 • Anticonceptie(genees)middelen
      100% tot 21 jaar en bij bepaalde medische indicaties
 • Audiologisch centrum
      100%
 • Beweegzorg: fysiotherapie en oefentherapie: Tot 18 jaar: Lijst van aandoeningen fysio- en oefentherapie: 100%  Overige indicaties: max. 18 medisch noodzakelijke behandelingen. Vanaf 18 jaar: Lijst van aandoeningen fysio- en oefentherapie: 100% vanaf de 21e behandeling;  Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie: max. 9 behandelingen; Oefentherapie bij claudicatio intermittens fase 2 (etalagebenen): max. 37 behandelingen gedurende max. 12 maanden. Overige indicaties: geen vergoeding
 • Brillenglazen, (contact)lenzen en ooglaserbehandeling:
      Bij een beperkt aantal medische indicaties, zoals beschreven in het Reglement Hulpmiddelen, 100%
 • Buitenland: onvoorziene behandelingen
      Max. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag, of
      Binnen een EU/EER-land of een verdragsland max. de vergoeding op grond van de EU-sociale zekerheidsverordening of verdrag.
 • Buitenland: voorziene behandelingen
      Max. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag, of
      Binnen een EU/EER-land of een verdragsland max. de vergoeding op grond van de EU-sociale zekerheidsverordening of verdrag.
 • Dialyse
      100%
 • Dieetpreparaten
      100%, bij een beperkt aantal indicaties
 • Diëtetiek
      100%, max. 3 behandeluren
 • Erfelijkheidsonderzoek en -advisering
      100%
 • Ergotherapie
      100%, max. 10 uur
 • Geneesmiddelen
      100% (exclusief eigen bijdragen)
      Vergoeding van de in de Regeling Zorgverzekering opgenomen geneesmiddelen
 • Generalistische basis-ggz (geestelijke gezondheidszorg)
      100% vanaf 18 jaar Geen vergoeding voor:
      - behandeling van aanpassingsstoornis
      - hulp bij werk- en relatieproblemen
      - behandeling van psychische klachten zonder dat sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM-IV-TR*
 • Geriatrische revalidatie
      100%, max. 6 maanden
 • Gespecialiseerde ggz (geestelijke gezondheidszorg)
      100% vanaf 18 jaar, voor zowel behandeling als verblijf. Geen vergoeding voor behandeling van niet of laag complexe psychische stoornissen die in de generalistische basis-ggz kunnen worden behandeld; behandeling van aanpassingsstoornissen; hulp bij werk- en relatieproblemen.
 • Hulpmiddelen
      100%, exclusief eigen bijdragen en de kosten die voor eigen rekening blijven doordat de maximale vergoeding wordt overschreden. De wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoeding staan vermeld in het Reglement Hulpmiddelen.
 • Hulpmiddelen voor anticonceptie
      100%, tot 21 jaar
 • In-vitrofertilisatie (ivf)
      100%, max. de eerste 3 pogingen per te realiseren zwangerschap totdat verzekerde 43 jaar wordt
 • Kindzorg (intensieve kindzorg, IKZ)
      100%, op indicatie van hbo gediplomeerd kinderverpleegkundige
 • Kortdurend eerstelijnsverblijf
      100%, op indicatie van de huisarts
 • Kraamzorg en eigen bijdrage poliklinische bevalling
      Min. 24 uur tot max. 80 uur, max. 10 dagen, exclusief de eigen bijdrage.
 • Logopedie
      100%, m.u.v. de kosten van behandeling ter ondersteuning van onderwijs
 • Loophulpmiddelen
      100%, geen vergoeding voor eenvoudige loophulpmiddelen
 • Lymfoedeem- en littekentherapie
      Tot 18 jaar: Lijst van aandoeningen fysio- en oefentherapie: 100%. Overige indicaties: geen vergoeding. Vanaf 18 jaar: Lijst van aandoeningen fysio- en oefentherapie: 100% vanaf de 21e behandeling. Overige indicaties: geen vergoeding.
 • Mechanische beademing
      100%
 • Medisch-specialistische revalidatie
      100%
 • Medisch-specialistische zorg
      100%, op verwijzing van huisarts, bedrijfsarts, andere medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of verpleeghuisarts, jeugdarts of consultatiebureau-arts.
 • Orgaantransplantaties
      100%, voor transplantatie van weefsel en organen verricht in een EU- of EER- lidstaat.
      In een ander land: alleen als de donor daar woont en het partner of bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad betreft.
 • Orthoptische zorg
      100%, onder verantwoordelijkheid van een oogarts
 • Palliatief terminale zorg
      100%, op indicatie van een wijkverpleegkundige
 • Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)
      100%
 • Plastische chirurgie
      100%, bij behandeling ter correctie van een beperkt aantal afwijkingen/aandoeningen
 • Podotherapie
      De kosten voor voetzorg bij diabetes mellitus door een podotherapeut ter preventie of ter behandeling van voetulcera worden vergoed als huisartsenzorg.
 • Stoppen-met-rokenprogramma
      100%, éénmaal per kalenderjaar
 • Tandheelkundige zorg in bijzondere situaties
      100% (exclusief eigen bijdragen); - bijzondere tandheelkundige zorg, - tandheelkundig implantaat als sprake is van een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak. - orthodontische zorg, als sprake is van een zeer ernstige ontwikkelings- of  groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel.
 • Tandheelkundige zorg: orthodontie
      De kosten voor orthodontie in geval van een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel waarbij specifieke behandeling nodig is, wordt vergoed als tandheelkundige zorg in bijzondere situaties.
 • Tandheelkundige zorg: vanaf 18 jaar (exclusief orthodontie en tandheelkundige zorg in bijzondere situaties)
      100% (exclusief eigen bijdrage): zorg door een kaakchirurg, volledige uitneembare gebitsprothese en het vaste gedeelte van de suprastructuur, reparatie en rebasen van een volledige uitneembare gebitsprothese.
 • Tandheelkundige zorg: tot 18 jaar: Periodiek preventief onderzoek (1 keer per jaar, tenzij meer nodig is); Verwijderen van tandsteen; Fluoridebehandeling; Röntgenfoto's; Vullingen; Wortelkanaalbehandeling.
 • Trombosedienst
      100%
 • Verloskunde
      100%, exclusief eigen bijdragen.
 • Verpleging en verzorging
      100%
 • Zintuiglijk gehandicaptenzorg
      100%
 • Zittend ziekenvervoer
      100%, in een beperkt aantal situaties, na toestemming, tot max. 200 km. Openbaar en taxi: volledig. Eigen vervoer per auto: max. € 0,28 per km.